Гимназията е профилирана в три профила, които формират конкурентни знания и умения по отношение на съвременните изисквания на пазара на труда.

Профилите са съобразени с Европейската рамка за ключови компетенции:
  1. Общуване на роден език – висока езикова грамотност и умение за говорене пред публика.
  2. Общуване на чужди езици.
  3. Математическа компетентност.
  4. Дигитална компетентност.
  5. Умение за учене.
  6. Обществени и граждански компетентности – работа в екип, решаване на конфликти, умения за убеждаване.
  7. Инициативност и предприемачество.
  8. Културна осъзнатост и творчески изяви.
ЧПГ е лицензирана профилирана гимназия с три профила: